BIDRAGSFORMER

 

De presentationsformer som är aktuella är muntlig presentation, rundabordssamtal, workshop och poster och riktlinjerna för dessa beskrivs under respektive rubrik nedan. Vill du använda någon annan presentationsform är du välkommen att kontakta konferenskommittén. Beskriv den form du skulle vilja bidra med så tar vi ställning till om det är möjligt att genomföra. För alla bidrag, oavsett form, gäller att de ska ha relevans och aktualitet ur ett högskolepedagogiskt perspektiv och relatera till högskolepedagogisk praxis och/eller forskning.

Muntlig presentation: 25 minuter

15 minuters presentation 10 minuter för diskussion och frågor. En session består av två presentationer på liknande tema.  

Abstrakt, som inte får vara längre än 400 ord, ska innehålla en kort bakgrund där bidragets relevans och aktualitet beskrivs från ett högskolepedagogiskt perspektiv. Bidraget ska vara förankrat i forskning och/eller beprövad erfarenhet. Syfte, metod och teori ska vara tydligt beskrivet och motiverat.

Resultat eller förväntade resultat ska beskrivas och relateras till högskolepedagogisk praxis eller forskning.  

Författare ska också välja ett eller flera av följande keywords som relaterar till konferensens tema, samt lägga till ett till tre egna keywords vid behov. 

Aktivt lärande • Bildning• Digitalisering• Framtidsförmågor • Studentmedverkan • Driva förändring 

Rundabordssamtal: 70 minuter

Ett rundabordssamtal utgörs av en kort introduktion, någon form av strukturerat samtal och där samtalen är det centrala. Fokus bör ligga på att beskriva lärdomar och idéer som uppstått under ett planerat eller avslutat högskolepedagogiskt projekt av praxis- eller forskningskaraktär och att involvera deltagarna i dialog och diskussion. Ett rundabord kan anordnas som paneldiskussion med ett bestämt antal i förhand inbjudna paneldeltagare som leder samtal i rummet, ett öppnare deltagandeformat som t.ex. variant av fishbowl-session eller på ett annat kreativt sätt.

Abstrakt får inte vara längre än 400 ord och ska innehålla en kort bakgrund där bidragets relevans och aktualitet beskrivs från ett högskolepedagogiskt perspektiv. Syfte, metod och genomförande av rundabordssamtalet ska vara tydligt beskrivet och motiverat. Förväntat utfall av rundabordssamtalet ska beskrivas och relateras till högskolepedagogisk praxis eller forskning. Tänk gärna på om det är möjligt att sammanfatta eller bevara det som händer under sessionen i ett format som kan göras tillgängligt efteråt. 

Författare ska också välja ett eller flera av följande keywords som relaterar till konferensens tema, samt lägga till ett till tre egna keywords vid behov. 

Aktivt lärande • Bildning • Digitalisering • Framtidsförmågor • Studentmedverkan • Driva förändring  

Workshop: 70 minuter

Under en workshop utforskas frågor som är utmanande och relevanta för högskolepedagogisk praxis. Detta kan vara av mer explorativ karaktär, med mer eller mindre explicit förankring i aktuell forskning. Formen ska vara tydligt deltagaraktiverande och fokusera på ett interaktivt, utforskande möte där målet är att tillsammans fördjupa sig i en högskolepedagogisk fråga eller utmaning och laborera med lösningsalternativ. Formerna kan variera, från analoga grupparbeten med färgpennor och papper, förberedda mallar, digitala eller online-verktyg till mer rörliga aktiviteter som uppvisning och prövande av spel eller simulering, rollspel eller annan aktivitet som engagerar och utmanar deltagarna fysiskt och kognitivt.  

För samtliga former gäller att abstrakt ska innehålla en kort bakgrund där bidragets relevans och aktualitet beskrivs från ett högskolepedagogiskt perspektiv. Det är en fördel om det finns en tydlig förankring i beprövad erfarenhet, i forskning eller att det finns uttalade explorativa syften. Detta ska vara väl beskrivet och motiverat. Förväntat utfall av workshoppen, gärna i form av artefakter ska beskrivas.  

Abstrakt får inte vara längre än 400 ord. Författare ska också välja ett eller flera av följande keywords som relaterar till konferensens tema, samt lägga till ett till tre egna keywords vid behov. 

Aktivt lärande • Bildning • Digitalisering • Framtidsförmågor • Studentmedverkan • Driva förändring 

Poster: 3 minuter

NU2024 välkomnar posterbidrag, där posterförfattare sammanfattar ett utvecklingsprojekt eller något annat med relevans för konferensens tema. Under konferensen anordnas särskilda sessioner med konferensvärd, där posterförfattare presenterar och svarar på frågor från konferensdeltagare. 

Förslaget till postern ska innehålla en kort bakgrund där bidragets relevans och aktualitet beskrivs från ett högskolepedagogiskt perspektiv. Det är en fördel om det finns en tydlig förankring i forskning och/eller beprövad erfarenhet. 

En poster ska vara i porträttformat med måtten 70*100 cm. Poster ska utöver det konkreta innehållet också ha en titel, samt författarnamn och lärosäte. 

Det inskickade posterförslaget får inte vara längre än 200 ord. Författare ska också välja ett eller flera av följande keywords som relaterar till konferensens tema, samt lägga till ett till tre egna keywords vid behov. 

Aktivt lärande • Bildning • Digitalisering • Framtidsförmågor • Studentmedverkan • Driva förändring 

Annan presentationsform

Saknar du en presentationsform som du gärna vill använda? Ta kontakt med oss i konferenskommittén.